Verzuimpercentage uitgesplitst naar jaar

Hier zie je de ziekteverzuimpercentages per maand, uitgesplitst naar de afgelopen drie jaar

Ziekteverzuim: dit is het aandeel fte dat in een periode wordt gemist vanwege ziekte. Van alle zieke werknemers wordt elke ziekte- en dienstverbanddag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor en de arbeidsongeschiktheidsfactor, waarna deze worden opgeteld. Het totaal aantal ziektedagen wordt gedeeld door het totaal aantal dienstverbanddagen en vermenigvuldigd met 100%. De verzuimcijfers worden vanaf maart 2020 per maand verzameld. Het verzuimpercentage in januari 2019-februari 2020 is gebaseerd op een terugrekening op basis van de kwartaalcijfers. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

Kortdurend verzuim: 1 tot 91 dagen.
Langdurend verzuim: 92 tot 730 dagen.

LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

Peilmoment: Maandelijks

Bron: Vernet

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by